Smart flyt av informasjon om transportinfrastruktur (SmartFlow)

I samarbeid med Triona, Svensk Byggtjänst, Rambøll, Statens vegvesen og svenske Trafikverket, vil Trimble til høsten starte et felles prosjekt for å utvikle prosesser og en

innovativ teknisk løsning for å automatisere informasjonsflyt for transportinfrastruktur.
 


Bakgrunnen er at det gjøres stor innsats og investeringer av infrastruktureiere for å samle inn data om eksisterende anlegg og deres tilstand og for å innføre BIM-teknologi i ombyggings- og nybyggingsprosjekter. Infrastruktur er et komplekst område som omfatter mange ulike fagområder og spesialiteter, noe som også gjenspeiles i de dataene som kreves. Prosjektet vil gjennom bruk av eksisterende BIM- og GIS-standarder (f.eks. IFC, OGC GeoPackage og GML), felles klassifiseringssystem (CoClass) og moderne teknologi som den semantiske weben i henhold til W3Cs anbefalinger (f.eks RDF, OWL og SPARQL), utvikle en teknisk løsning og demonstrere prosesser som støtter en sammenhengende, effektiv og så langt det er mulig automatisert dataflyt mellom leverandører i ulike fagområder og bestillere/infrastruktureiere i alle faser av livssyklusen. Enten dataflyten refererer til inndatering av et eksisterende anlegg, et ombyggingsprosjekt eller et nybyggingsprosjekt vil det være mulig å koble, berike, beskrive og ved behov transformere dataene slik at det gir maksimal nytte i bruk, f.eks. til forvaltning og drift i et anleggsregister.

Løsningen som tas fram vil vise hvordan informasjon kan distribueres blant aktørene i disse prosessene for å muliggjøre at kvalitetssikrede og godt beskrevne data er tilgjengelig til rett tid i samsvar med etterspurt struktur. Det gir økte muligheter for felles utnyttelse av data i et generelt, utvidbart konsept basert på etablerte standarder og modeller. Slik ønsker vi å vise økonomiske nytte, effektivitets-, kvalitets- og bærekraftsgevinster for alle interessenter som administrerer infrastrukturdata.

Engasjement

Teknologiselskapene Triona, Trimble og Ramböll har tjenester og produkter for å håndtere infrastrukturdata i disse prosessene, og har med fagkompetanse deltatt i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter innen området. Trafikverket og Statens vegvesen er to av de største infrastruktureierne i Norden og har dermed stor kunnskap om dagens situasjon, behov og nytteverdier innen området. Svensk Byggtjänsts også involvert for ytterligere «proof of concept» for CoClass. Dette gjøres innenfor rammen av det strategiske innovasjonsprogrammet InfraSweden2030, med Sveriges innovasjonsmyndighet, Vinnova.

Prosjektet er helt i tråd med Trimbles ønske om å knytte den digitale og den fysiske anleggsplassen nærmere hverandre med sømløs dataflyt. Prosjektet vil spesifisere, utvikle og demonstrere en teknisk løsning for å redusere avstanden mellom fysiske og digitale anleggsbeskrivelsen. Ved å benytte relevante standarder og teknologier innen BIM og GIS, for å lage digitale tvillinger og integrere data om anlegget fra andre informasjonskilder som er relevant for transportinfrastruktur, for eksempel trafikkinformasjon, ulykker og trafikkforskrifter.

I september er vi i gang! Fortsettelse følger…