På spåret med Tyréns - projektering av Norrbotniabanan

Multidisciplinär projekteringsmodell och samordning med hjälp av Novapoint och Quadri har varit en effektiv kombination i Tyréns projektering av de större allmänna vägarna vid den nya Norrbotniabanan.

 

Trafikverket gav 2016 Tyréns uppdraget att etablera en järnvägsplan och ta fram systemhandlingar för den första sträckan av den kustnära järnvägen som planeras att byggas mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. För Sverige som helhet och regionen. Den nya Järnvägen skall förstärka trafikeringen av godstrafik men också möjliggöra persontrafik längs Norrlandskusten. Första etappen av banan mellan Umeå och Dåva, är nu planlagd av Tyréns - och planen är att starta byggandet redan 2019.

Samhällsbyggare
 

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom områdena samhällsbyggnad och infrastruktur.Företaget har över 2700 anställda och ca 30 lokala kontor runt om i landet - plus kontor i Danmark, England, Estland och Litauen. Järnvägsprojekteringen för Norrbotniabanan utfördes på Kalixkontoret medan väg- och VA-projekteringen utfördes på Tyréns kontor i Luleå, Piteå och Sundsvall. Tyréns har t ex jobbat med markprojektering, vägprojektering samt avvattning, miljö och geoteknik mm.

– I arbetet med Norbottniabanan har Tyréns arbetat mycket över Skype eftersom deltagarna i projektet sitter på olika håll i landet uppger Maria Berglund, vägprojektör i projektet. På kontoret i Piteå sitter vi 20 personer på flera teknikområden, alla har inte varit inblandade i Norrbotniabanan.

– På Tyréns är vi vana att samarbeta. T ex vi på väg- och marksidan jobbar lite överlappande i varandras områden i praktiken. När det gäller just Novapoint Väg och VA på Norrbotniabanan har vi emellertid varit tre projektörer som har jobbat tillsammans i programmet. En annan vägprojektör i Luleå, jag i Piteå, och den tredje projektören med VA i Sundsvall. 


Effektivare och snabbare projektering


– Genom att använda BIM-servern Quadri för samordning av vägmodellen, kunde vi faktiskt gå lite snabbare fram i projekteringen eftersom vi var flera som jobbade samtidigt och koordinerat, påpekar Berglund. – Detta har varit en stor fördel. Quadri gör det möjligt för många att projektera samtidigt mot en central modell och på det sättet dela varandras uppdaterade projekteringsdata till var och en i realtid. –Det fungerar utmärkt att sitta på olika kontor runt om i landet och arbeta över internet. Bara man har korrekt tillgång, har kunskap och jobbar mot samma modelldatabas, spelar det ingen roll var man sitter. I detta projekt var vi som sagt tre projektörer i tre olika städer med sex st vägmodeller allt som allt, och det fungerade jättebra.


– Det man i praktiken gör är att man laddar ner enbart de dataseten man behöver för att kunna genomföra sin egen projektering just där och då. Var och en arbetar sen med sitt, lokalt på egen dator, för att sen efter hand dela resultatet med de andra på den gemensamma Quadri modellen. På så vis kan alla se vad du gjort och förhålla sig till det i sin egen delprojektering.


Effektiviserar


– Nedladdning och delning av modelldatan går både snabbt och smärtfritt, fortsätter Maria Berglund. – Det är en stor fördel att man på detta sätt kan jobba flera personer samtidigt. Det effektiviserar utan tvekan projekteringen. – Jag gillar också speciellt 3D-visningen i Novapoint. Så fort man beräknar något ser man direkt hur det blir i 3D, till exempel en vägkropp eller terrängen.

–3D-modellen ger mycket bättre förståelse jämfört med 2D-linjer i autocad. En ritning med en massa linjer, hur kommer det se ut i verkligheten? Det är inte alltid lätt att förstå. Här ser man det omedelbart.

 

Pedagogiskt

– Som före detta lärare är jag intresserad av att beskriva saker och ting på ett begripligt sätt, så 3D-visningen tycker jag väldigt mycket om. Det blir väldigt pedagogiskt, det märker jag också i andra projekt vi gör, säger Berglund. – I 3D blir det tydligt hur allt kommer att bli i verkligheten. Man kan exempelvis också visa hus och byggnader i närheten av det man projekterar, och hur slänter hamnar. Men inte minst är det mycket enklare att upptäcka kollisioner och konflikter i projekteringen. Det är särskilt viktigt att fel kan korrigeras i ett tidigt skede, då det annars kan bli väldigt kostsamt senare.

God kontroll

– Denna kollisionskontroll kan också sörja för att kvaliteten på projekteringen kan säkras bättre. Vi har därför använt 3D-visningen väldigt mycket, både för egen individuell kontroll, och för att lättare kunna diskutera saker och ting på projektmöten. Samordningen i Quadri gör att vi har god kontroll på väg- och VA-projekteringen, understryker Maria Berglund.


BIM-samordnare

Eftersom Tyréns i detta projekt använde sig av olika verktyg i projekteringen i de andra teknikområdena i järnvägsplanen, har inte Quadri använts för samordningen av dessa modeller.

-I projektet hade vi en BIM-samordnare som hade som uppgift att föra in allt i en gemensam samordningsmodell. Då både Civil 3D och Bentley-verktyg användes i andra
teknikområden bestämdes att alla projektörer skulle skicka sin data till denna person som då lade in allt i en komplett projektmodell. Som utväxlingsformat användes dwg och dgn. Denna modell användes bland annat på projekteringsmöten med Trafikverket.


Multidisciplinärt samarbete

– Trots att det använts olika verktyg i projekteringen, så har det gått bra att jobba tillsammans, säger Maria Berglund.

– Bl a genom att importera spårlinjen in i Quadri kunde vi få viss kollisionskontroll, men framförallt genom att utbyta underlag i dwg som är det gemensamma formatet. Vi får god kontroll på det viset och vi har lärt oss att samarbeta även då vi använder olika programverktyg. Ansatsen med denna första projektfas av Norrbotniabanan har i huvudsak varit att projektera tillräckligt med mark för att få till ett beslutsunderlag för vidare projektering. Järnvägsplanen är en relativt grov projektering så här långt. Detaljerna i väg- och spårkroppen är exempelvis inte projekterade. Det blir nästa steg, men vem som får det uppdraget är inte bestämt ännu.

Stor potential

– Vårt jobb med denna järnvägsplan är färdigt, säger Berglund. – I alla fall i denna omgång. Vi hoppas självklart att vi får uppdraget att detaljprojektera och ta fram bygghandlingen också. Vi använde inte Novapoint och Quadri till allt man kan i detta projektet, så det hade varit spännande att en annan gång få testa på hela potentialen i programmet med BIM-lösningar. Speciellt i sammanhangen modellsamordning och kollisionskontroll.

– Jag är otroligt nöjd med både egenskaperna i verktygen och supporten från Trimble. Det gör det tryggt att utforska nya möjligheter och ta sig an krävande projekt. Om det dyker upp ett problem hittar man alltid en ny väg fram, avslutar Maria Berglund på Tyréns.